CMR is de afkorting voor een drietal kankerverwekkende stoffen die vrijkomen in de industrie:

Carcinogeen staat voor stoffen die kankerverwekkend zijn.
Mutageen zijn alle stoffen die schadelijk zijn voor het erfelijk materiaal in de cellen. Dat kan leiden tot erfelijke afwijkingen bij (ongeboren) kinderen. Vaak gaat het ook hier om kankerverwekkende stoffen.
Reprotoxisch is de aanduiding voor stoffen die een schadelijk effect hebben op de vruchtbaarheid. De vruchtbaarheid kan verminderen of er kunnen effecten optreden voor ongeboren kinderen.

Carcinogene stoffen zijn kankerverwekkende stoffen die kanker kunnen veroorzaken of de kans op kanker kunnen vergroten. Carcinogene stoffen komen voor in vrijwel alle werksituaties, bijvoorbeeld in de industrie, bouwnijverheid, ziekenhuizen, laboratoria. Hoe vaker en intensiever het contact, hoe groter de kans is dat men daadwerkelijk kanker krijgt. Contact kan ingedeeld worden in huidcontact, inademing, contact met slijmvliezen, inname en contact met open wonden. Het gevaar bij elk van deze contacten hangt af van de stof en het mechanisme waardoor de stof kanker kan verwekken.

Het ministerie van SZW heeft een lijst van kankerverwekkende stoffen opgesteld. Produceert of gebruikt u (producten met) kankerverwekkende stoffen thuis of in werkomgeving, dan lopen u of uw werknemers risico op gezondheidsklachten door blootstelling. Als werkgever bent u verplicht uw werknemers te beschermen. Met een RI&E beoordeelt u de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. De meest voorkomende CMR stoffen zijn Chroom VI, fijnstof, houtstof en dieselemissie.

 

vks cmr stoffenFijnstof

Fijnstof is een verzamelnaam voor alle stofdeeltjes die in de lucht voorkomen en via inademing in de longen terechtkomen en kan daardoor gezondheidseffecten veroorzaken. Fijnstof komt van oorsprong voor in de natuur en vooral de mens is voor 80% verantwoordelijk voor de uitstoot hiervan. Dat gebeurt meestal door verbranding zoals fossiele verbranding en verbranding van motoren in het verkeer, in de industrie en in de landbouw. Roet maakt ook een klein deel uit van fijnstof, denk hierbij ondere aan de open haard. Voor fijnstof is geen veilige concentratie aangetoond, elke concentratieverlaging leidt daarom tot verbetering van de gezondheid. Er zijn diverse maatregelen mogelijk om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Denk hierbij aan maatregelen op emissie- en immissieniveau of bronmaatregelen en ruimtelijke maatregelen.

Houtstof ontstaat bij het be- of verwerken van hout. Blootstelling aan houtstof kan een risico zijn voor de gezondheid. De hoeveelheid stof is afhankelijk van het materiaal waarmee wordt gewerkt. Zo komt bij plaatmateriaal zoals MDF meer stof vrij dan bij multiplex of massief hout. Snel draaiend of bewegend gereedschap verspreidt meer stof dan langzaam gereedschap.

 

Dieselemissie

Dieselemissie (DME) zijn uitlaatgassen van dieselmotoren. DME bevat gassen en vaste deeltjes (roet). De vaste (ultra) fijnstof-deeltjes bevatten onder andere polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) die kankerverwekkend zijn. De uitstoot van DME kan bij inademen van de uitstoot schadelijk zijn voor de gezondheid.

Er gelden specifieke eisen voor de verwerking van CMR-stoffen. Het saneren van CMR-stoffen heeft onze hoogste prioriteit omdat wij als organisatie hiermee bijdragen aan schonere werk-, leef-, leer en speelomgevingen. Lucht is belangrijk voor ons voortbestaan en daar moeten wij zuinig op zijn. Wij ontzorgen en ondersteunen u in dit proces. Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met onze specialisten.